Kort model, 2- 3 ÅRIG CYKLUS

Dyrkningsmodel

Kulturen kræver relativt plane og regulære arealer, hvor kørsel er mulig i vinterperioden. Det anbefales, at arealerne er på mindst 4 ha for at sikre en rationel drift.
Kulturen anlægges med 22 cm lange stiklinger, sat direkte i markjorden eller i dybdepløjet jord. Stiklingerne plantes i lige rækker med 3 meter mellem hver række og 0,50 m mellem stiklingerne. I begge ender af rækkerne udlægges et forland på 7 meter, så høstmaskinerne kan vende uden at skade afgrøden. Andre planteafstande kan aftales.

Renhold

Gennem første vækstsæson har det meget stor betydning at kulturen renholdes for ukrudt.

Renholdelsen kan ske med en kombination af herbicider og mekanisk renholdelse Efter første vækstsæson er poplerne blevet så store, at de begynder at skygge for ukrudtet. ofte er det dog nødvendigt at bruge herbicider også i denne vækssæson.  Renholdelse er herefter ikke så krævet.

Produktion og høst

I første vækstsæson kan poplerne blive 1,2 til 3 meter høje. Højdevæksten sker primært i august/september. Efter andet vækstår kan poplerne blive 4-6 meter høje og er klar til høst.

Høst kan udføres med speciel udviklet skårlægger, der fælder poplerne og lægger dem på række mellem planterækkerne. Efter fortørring i marken snittes poplerne til flis med majshøster og kan køres direkte til varmeværk. Høst af poplerne kan også ske direkte med ombygget majshøster. Her har flisen dog et højere fugtindhold, og et højt fugtindhold giver en lavere afregningspris.

Poplerne skyder igen fra stødet, og arealet kan høstes igen hvert andet til tredje år. Kulturen forventes at have en levetid på 10-15 år. Derefter begynder udbyttet at falde på grund af råd og svampeangreb i rødderne. Rødderne kan fræses væk, og man kan plante igen eller skifte til en anden afgrøde.
En veldrevet energiplantning med poppelkloner forventes at kunne producere 8-12 ton tørstof/ha/år i Danmark.

Gødning

Man kan med fordel udbringe gødning. Poplerne vil kvittere for tilførslen med forhøjet tilvækst.
Gødning i form af gylle, slam eller handelsgødning. Poppel har en kvælstofnorm på 120 kg N/ha/år. Ved forhøjet tilskud, må der “kun” anvendes 95 kg N/ha/år og der må ikke anvendes pesticider.

Økonomi

Det er ikke muligt at opnå tilskud til etablering, men enkeltbetaling kan benyttes, når de enkelte dyrkningsenheder er på minimum 0,3 ha. Samlet skal der plantes mindst 1,0 ha pr. ejendom og ejendommen mindst have 2,0 ha hvortil der kan søges enkeltbetaling.
• Anlægsomkostninger: 10-13.500 kr./ha
• Ved 10 års drift er dækningsbidraget 1.500 kr.-5.000 kr./ha/år
• EU tilskud er 2.200–3.500 kr./ha/år. Højst ved reduceret brug af kvælstof og ingen brug af pesticider. Tilskuddene er etårige.Tilskud

Andre links:

Bekendtgørelse

Reglerne for støtte til flerårige energiafgrøder 2011

Strawsons Energy – Manufacturing Energy for a Future.

Billeder:

Poppelplantning 2010

Poppelplantning 2011

Poppelplantning 2012

Insekter i poppel